20mm 32x112 2’1 x 7’5”
ThinkSign @ Greathhouse/Shryock
ThinkSign @ Goshen Elementary